Data wydarzenia:

VI plenarne posiedzenie KRUP

Spotkanie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich odbyło się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pierwsza część dyskusji była poświęcona działaniom uczelni na rzecz uchodźców z Ukrainy bezwzględnie zaatakowanej przez Rosję. Wszystkie uniwersytety są otwarte na udzielanie wszechstronnej pomocy. Podnoszono, że pomoc dla studentów i nauczycieli akademickich uczelni ukraińskich powinna być prowadzona w porozumieniu z rektorami tych uczelni. Rektorzy oczekują też na określenie przez rząd jasnych zasad, na jakich ma odbywać się finansowanie pomocy przez uczelnie, zarówno pomocy finansowej jak i związanej z zakwaterowaniem uchodźców.

W obradach wzięli udział Przewodniczący Rady i Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, którzy przedstawili działania NCN. W dyskusji podkreślono znaczenia NCN dla rozwoju nauki w Polsce. Doświadczenia zdobyte w ubieganiu się o granty NCN pozytywnie wpływają na rosnącą liczbę grantów ERC uzyskiwanych przez polskich naukowców. Zwrócono też uwagę na znaczenie właściwego doboru recenzentów na etapie wnioskowania i rozliczania grantów.

Obecny na spotkaniu Przewodniczący Związków Banków Polskich przedstawił obszerną prezentację na temat „Sytuacji ekonomicznej Polski i roli uniwersytetów w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju”. Zarówno inflacja jak i efektywnie zmniejszające się finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki będą stawiać poważne wyzwania dla kierujących uczelniami.

Zaproszony na spotkanie Prezes Fundacji Rektorów Polskich przedstawił „Prognozę rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2030 r.” oraz szereg innych raportów przygotowywanych przez Fundację.