Data wydarzenia:

Spotkanie konsultacyjne

W dniu 18 maja 2021 roku odbyło się w trybie on-line na platformie Microsoft TEAMS spotkanie konsultacyjne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Podczas spotkania rektorzy zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz przyjęli plan finansowy na rok 2021. Dyskutowano nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę. W programie obrad znalazły się jeszcze sprawy związane z wykorzystaniem identyfikatora ORCiD do ewaluacji jednostek, programem Mobilności Studentów i Doktorantów oraz problemy wniesione przez Doktoranckie Forum Uniwersytetów.